POLITYKA PRYWATNOŚCI – SLS

Postanowienia ogólne

1. Skandynawska Szkoła Językowa sp. z.o.o (dalej zwana SLS), kod firmy 302922115, jest administratorem danych osobowych i zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności, a także do przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami prawa, uczciwości i przezroczystości.

2. Niniejsza polityka opiera się na przepisach dotyczących ochrony danych osobowych w celu zapoznania Was z:

2.1 Waszymi prawami;

2.2 celem przetwarzania danych osobowych;

2.3 środkami wykonawczymi w zakresie ochrony danych osobowych;

2.4 inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Definicje zastosowane w tej polityce to:

3.1 „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, która została zidentyfikowana lub może zostać zidentyfikowana.

3.2 „Przetwarzanie” oznacza każdą operację wykonywaną na danych osobowych (zbieranie danych, przechowywanie, sortowanie, przesyłanie itp.).

3.3 „Osoba trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która nie jest administratorem ani podmiotem przetwarzającym, ale dla której dane osobowe są przekazywane celach określonych w tym dokumencie (klienci SLS).

3.4 „Zgoda” oznacza każdą zgodę (ustną, pisemną, jasno wyrażoną przez wykonywane działania) na przetwarzanie danych osobowych udzielonych z własnej woli.

Cele przetwarzania danych osobowych

4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach związanych z czynnościami wykonywanymi przez SLS i Waszymi potrzebami:

4.1 prezentacja informacji o organizowanych kursach językowych, ich cenach i okresach;

4.2 okresowa prezentacja informacji o dostępnych ofertach pracy i możliwościach współpracy z klientami SLS;

4.3 świadczenie usług w zakresie poszukiwania pracy / propozycji (ocena kwestionariuszy, tworzenie życiorysów i przekazywanie osobom trzecim w celu poszukiwania pracy);

4.4 zgodność oferowanej/poszukiwanej pracy;

4.5. zawierania umów i świadczenia usług.

Objętość przetwarzanych danych osobowych, źródła

5. SLS ma prawo do przetwarzania danych osobowych przesłanych do SLS, tj.:

5.1 Twoje dane kontaktowe;

5.2 Twoje imię i nazwisko;

5.3 Twoje umiejętności językowe;

5.4 Twoje doświadczenie zawodowe i referencje;

5.5 Twoje potrzeby lub życzenia w zakresie zatrudnienia;

5.6 inne dane osobowe, które przekazałeś / wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez SLS poprzez wypełnienie informacji CV lub w innej formie.

Przekazywanie danych osobowych

6. W celu wypełnienia Waszych zobowiązań SLS przekazuje Wasze dane osobowe swoim partnerom lub firmom, które świadczą usługi selekcji pracowników. Takie firmy mogą przetwarzać Wasze dane osobowe tylko zgodnie z instrukcjami SLS i nigdy nie mogą ich wykorzystywać w żadnym innym celu. Ponadto, w oparciu o ustawodawstwo i umowy o współpracy, firmy te muszą zapewnić bezpieczeństwo Waszych danych osobowych.

7. SLS ma prawo przekazać Wasze dane osobowe do: Continuum AB (Szwecja), Bohjemme AS (Norwegia), Seie AS (Norwegia) i innym klientom SLS.

Przechowywanie danych osobowych i środki ochrony

8. Zawsze staramy się, aby Wasze dane osobowe były przetwarzane w krajach UE i EOG. Wasze dane osobowe nie są przekazywane ani przetwarzane w krajach, które nie są członkami UE i EOG.

9. SLS stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

Jak długo przechowywane są dane osobowe

10. Okres przechowywania danych osobowych jest związany z okresem świadczenia usługi SLS lub możliwością świadczenia takich usług w przyszłości. Wycofanie zgody kończy procedurę przetwarzania danych osobowych. SLS zobowiązuje się do corocznego przeglądu procedur przetwarzania danych osobowych.

Wasze prawa

11. Jesteście uprawnione do zapoznania się ze swoimi danymi osobowymi przetwarzanymi przez SLS. Aby skorzystać z tego prawa, należy przesłać prośbę w formie pisemnej do następujących osób kontaktowych.

12. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, należy przesłać prośbę w formie pisemnej do następujących osób kontaktowych.

13. Prawo do wycofania zgody. Dane przetwarzane są z Waszą zgodą. Macie prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Aby skorzystać z tego prawa, należy przesłać prośbę w formie pisemnej do następujących osób kontaktowych.

14. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, należy przesłać prośbę w formie pisemnej do następujących osób kontaktowych.

15. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, należy przesłać prośbę w formie pisemnej do następujących osób kontaktowych.

16. Niniejszym informujemy, że SLS może odmówić sprostowania danych osobowych lub zakończyć przetwarzanie danych osobowych w przypadku uzasadnionych interesów. W każdym przypadku zostaniesz poinformowany w formie pisemnej o decyzjach. Jeśli nie jesteście zadowolone z otrzymanej odpowiedzi, macie prawo skontaktować się z Państwowym inspektorem ochrony danych.

Informacje kontaktowe

17. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych:

E- mail: [email protected]

Tel.: +370 610 26843

POLITYKA PRYWATNOŚCI