PRIVĀTUMA POLITIKA – SLS

Vispārējie nosacījumi

1. UAB „Scandinavian Language School” (turpmāk – SLS), uzņēmuma kods 302922115, ir Jūsu personas datu pārzinis, kas apņemas aizsargāt Jūsu privātumu un apstrādāt personas datus, ievērojot likumīguma, godprātības un pārredzamības principus.

2. Šī politika sagatavota saskaņā ar tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību, lai iepazīstinātu Jūs ar:

2.1. Jūsu tiesībām;

2.2. personas datu apstrādes mērķiem;

2.3. personas datu aizsardzības īstenošanas pasākumiem;

2.4. citu informāciju, kas saistīta ar personas datu apstrādi.

3. Šajā politikā izmantotie jēdzieni:

3.1. „Personas dati“ ir jebkāda informācija par fizisko personu, kura ir identificēta vai identificējama.

3.2. „Apstrāde” ir jebkāda operācija, ko veic ar personas datiem (datu vākšana, glabāšana, organizēšana, nodošana u. c.).

3.3. „Trešā persona” ir fiziskā vai juridiskā persona, kas nav datu pārzinis vai apstrādātājs, taču kurai personas dati tiek nodoti šajā dokumentā norādītajiem mērķiem (SLS klienti).

3.4. „Piekrišana” – jebkāda brīvi dota piekrišana (mutiskā, rakstiskā, ar veiktajām darbībām skaidri izpausta piekrišana) personas datu apstrādei.

Personas datu apstrādes mērķi

4. Personas dati tiek apstrādāti ar SLS veicamo darbību un Jūsu vajadzībām saistītajiem mērķiem:

4.1. informācijas sniegšana par organizējamiem valodas kursiem, to cenām un laika periodiem;

4.2. periodiskā informācijas sniegšana par esošajiem darba piedāvājumiem un iespējām strādāt pie SLS klientiem;

4.3. darba meklēšanas / piedāvājumu pakalpojuma sniegšana (anketu vērtēšana, CV sagatavošana un nodošana trešajai pusei darba meklēšanas mērķiem);

4.4. atbilstības piedāvājamai/meklējamai darba vietai vērtēšana;

4.5. līgumu slēgšana un pakalpojumu sniegšana.

Apstrādājamo personas datu apjoms, avoti

5. SLS ir tiesības apstrādāt tos personas datus, kurus Jūs sniedzat SLS, t. i.:

5.1. Jūsu kontaktdati:

5.2. Jūsu vārds un uzvārds;

5.3. Jūsu izglītība, svešvalodu prasmes un iemaņas;

5.4. Jūsu profesionālā pieredze un rekomendācijas;

5.5. Jūsu darba vajadzības vai vēlmes;

5.6. citi personas dati, kurus Jūs sniedzat/devāt piekrišanu SLS apstrādei, aizpildot CV datus vai citā formā.

Personas datu nodošana

6. Lai izpildītu saistības attiecībā pret Jums, SLS nodod Jūsu personas datus saviem partneriem vai uzņēmumiem, kuriem tā sniedz personāla atlases pakalpojumus. Tādi uzņēmumi Jūsu personas datus var apstrādāt tikai saskaņā ar SLS norādījumiem un nekad nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Turklāt, gan pēc likumiem, gan pēc sadarbības līgumiem tiek prasīts, ka šie uzņēmumi nodrošinātu jūsu personas datu aizsardzību.

7. SLS ir tiesības nodot Jūsu personas datus: Continuum AB (Zviedrija), Bohjemme AS (Norvēģija), Seie AS (Norvēģija) un citiem SLS klientiem.

Personas datu uzglabāšana un piesardzības pasākumi

8. Vienmēr tiecamies, lai Jūsu personas dati tiktu apstrādāti ES un EEZ valstīs. Jūsu personas dati netiek nedz nodoti, nedz apstrādāti valstīs, kuras nav ES un EEZ valstis.

9. SLS veic tehniskos un organizatoriskos pasākumus Jūsu personas datu aizsargāšanai.

Cik ilgi tiek uzglabāti personas dati

10. Personas datu uzglabāšanas laiks ir saistīts ar SLS pakalpojumu sniegšanas periodu vai iespēju sniegt tādus pakalpojumus nākotnē. Jūsu piekrišanas atsaukšana izbeidz personas datu apstrādes procedūras. SLS uzņemas katru gadu pārskatīt personas datu apstrādes procedūras.

Jūsu tiesības

11. Jums ir tiesības iepazīties ar SLS apstrādājamiem Jūsu personas datiem. Lai izmantotu šīs tiesības, iesniedziet rakstisko lūgumu, izmantojot zemāk noradītos kontaktus.

12. Tiesības pieprasīt personas datu labošanu. Lai izmantotu šīs tiesības, iesniedziet rakstisko lūgumu, izmantojot zemāk noradītos kontaktus.

13. Tiesības atsaukt savu piekrišanu. Dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Lai izmantotu šīs tiesības, iesniedziet rakstisko lūgumu, izmantojot zemāk noradītos kontaktus.

14. Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu. Lai izmantotu šīs tiesības, iesniedziet rakstisko lūgumu, izmantojot zemāk noradītos kontaktus.

15. Tiesības ierobežot personas datu apstrādi. Lai izmantotu šīs tiesības, iesniedziet rakstisko lūgumu, izmantojot zemāk noradītos kontaktus.

16. Informējam, ka SLS var atteikties labot personas datus vai izbeigt Jūsu personas datu apstrādi, pastāvot likumīgajām interesēm. Jebkurā gadījumā par lēmumiem Jūs tiksiet informēts rakstiski. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības vērsties pie Valsts datu aizsardzības inspekcijas.

Kontaktdati

17. Ja Jums radušies jautājumi, sazinieties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu:

E-pasts: [email protected]

Tālr.: +370 610 26843

PRIVĀTUMA POLITIKA