Politika ochrany súkromia – SLS

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Všeobecné ustanovenia 

1. Spoločnosť UAB Scandinavian Language School (ďalej ako SLS), registračné číslo spoločnosti 302922115, je prevádzkovateľ vašich osobných údajov a zaväzuje sa chrániť vaše súkromie, ako aj spracúvať osobné údaje v súlade so zásadami spravodlivosti, čestnosti a transparentnosti. 

2. Tieto zásady vychádzajú z právnych predpisov o ochrane osobných údajov s cieľom oboznámiť vás s nasledujúcim:

2.1. vaše práva,

2.2. účely spracúvania osobných údajov,

2.3. zavedené opatrenia na ochranu osobných údajov,

2.4. ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

3. Definície pojmov, ktoré sa používajú v týchto zásadách:

3.1. „Osobné údaje“ sú všetky informácie o fyzickej osobe, ktorá je alebo môže byť identifikovaná.

3.2. „Spracúvanie“ je akýkoľvek úkon vykonaný s osobnými údajmi (získavanie, uchovávanie, organizovanie, prenos atď.).

3.3. „Tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ údajov, ale ktorej sa údaje prenášajú na účely uvedené v tomto dokumente (klienti spoločnosti SLS).

3.4. „Súhlas“ je akýkoľvek slobodne udelený súhlas (ústny, písomný, jasne vyjadrený prostredníctvom úkonov) so spracúvaním osobných údajov.

Účely spracúvania osobných údajov

4. Osobné údaje sa spracúvajú na nasledujúce účely súvisiace s činnosťami spoločnosti SLS a vašimi potrebami:

4.1. informovanie o organizovaných jazykových kurzoch, ich cenách a termínoch,

4.2. pravidelné informovanie o dostupných pracovných ponukách a možnostiach práce pre klientov spoločnosti SLS, 

4.3. poskytovanie služby hľadania práce/pracovných ponúk (vyhodnotenie dotazníkov, vytvorenie životopisov a prenos údajov tretej strane na účely hľadania práce),

4.4. posúdenie vhodnosti pre ponúkanú/hľadanú pracovnú pozíciu, 

4.5. uzatváranie zmlúv a poskytovanie služieb. 

Rozsah spracúvaných osobných údajov, zdroje

5. Spoločnosť SLS má právo na spracúvanie osobných údajov, ktoré spoločnosti SLS poskytnete, a teda:

5.1. vaše kontaktné údaje,

5.2. vaše meno a priezvisko,

5.3. informácie o vašom vzdelaní, znalostiach cudzích jazykov a schopnostiach,

5.4. informácie o vašich profesionálnych skúsenostiach a referencie,

5.5. informácie o vašich potrebách alebo želaniach v súvislosti so zamestnaním,

5.6. ďalšie osobné údaje, ktoré spoločnosti SLS poskytnete a so spracúvaním ktorých súhlasíte vyplnením životopisu alebo iného formulára.

Prenos osobných údajov 

6. Spoločnosť SLS prenáša vaše osobné údaje s cieľom splnenia vašich povinností svojim partnerom alebo spoločnostiam, ktoré poskytujú služby výberu zamestnancov. Takéto spoločnosti môžu vaše osobné údaje spracúvať len v súlade s pokynmi spoločnosti SLS a za žiadnych okolností ich nemôžu použiť na iný účel. Na základe právnych predpisov a dohôd o spolupráci sa od týchto spoločností ďalej vyžaduje, aby zabezpečili ochranu vašich osobných údajov.

7. Spoločnosť SLS má právo prenášať vaše osobné údaje týmto subjektom: pobočka spoločnosti Continuum AS (Švédsko), spoločnosť Bohjemme AS (Nórsko), spoločnosť Seie AS (Nórsko) a ďalší klienti spoločnosti SLS.

Uchovávanie osobných údajov a preventívne opatrenia

8. Vynakladáme maximálne úsilie, aby sa vaše osobné údaje spracúvali v krajinách EÚ a EHP. Vaše osobné údaje neprenášame do krajín, ktoré nie sú členskými krajinami EÚ a EHP, ani ich v nich nespracúvame.

9. Spoločnosť SLS využíva na ochranu vašich osobných údajov technické a organizačné opatrenia. 

Obdobie uchovávania osobných údajov

10. Obdobie uchovávania osobných údajov súvisí s obdobím poskytovania služieb spoločnosti SLS alebo možnosťou poskytovania takýchto služieb v budúcnosti. Odvolanie súhlasu ukončí procesy spracúvania osobných údajov. Spoločnosť SLS sa zaväzuje procesy pre spracúvanie osobných údajov každoročne kontrolovať. 

 

Vaše práva 

11. Máte právo na to, aby ste sa oboznámili s osobnými údajmi, ktoré spracúva spoločnosť SLS. Ak si chcete toto právo uplatniť, pošlite písomnú žiadosť ďalej uvedeným kontaktom.

12. Máte právo požiadať o opravu osobných údajov. Ak si chcete toto právo uplatniť, pošlite písomnú žiadosť ďalej uvedeným kontaktom.

13. Máte právo odvolať svoj súhlas. Údaje spracúvame na základe vášho súhlasu. Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak si chcete toto právo uplatniť, pošlite písomnú žiadosť ďalej uvedeným kontaktom.

14. Máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov. Ak si chcete toto právo uplatniť, pošlite písomnú žiadosť ďalej uvedeným kontaktom.

15. Máte právo obmedziť spracúvanie osobných údajov. Ak si chcete toto právo uplatniť, pošlite písomnú žiadosť ďalej uvedeným kontaktom.

16. Vezmite na vedomie, že spoločnosť SLS môže v prípade oprávnených záujmov odmietnuť žiadosť o opravu osobných údajov alebo ukončenie spracúvania vašich osobných údajov. V každom prípade vás budeme o rozhodnutí informovať písomne. Ak pre vás nebude prijatá odpoveď uspokojivá, máte právo obrátiť sa na štátny inšpektorát pre ochranu údajov. 

Kontaktné informácie

17. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na našu zodpovednú osobu:

      E-mail: [email protected]

      Telefón: +370 610 26843

Politika ochrany súkromia