Zásady ochrany osobních údajů – SLS

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Obecná ustanovení 

1. UAB Scandinavian Language School (dále jen SLS), číslo společnosti 302922115, je správcem vašich osobních údajů a zavazuje se chránit vaše soukromí, jakož i zpracovávat osobní údaje v souladu se zásadami spravedlnosti, poctivosti a transparentnosti. 

2. Tyto zásady vycházejí z právních předpisů o ochraně osobních údajů. Jejich účelem je seznámit vás s:

2.1. vašimi právy;

2.2. účelem zpracování osobních údajů;

2.3 prováděcími opatřeními k ochraně osobních údajů;

2.4 ostatními informacemi souvisejícími se zpracováním osobních údajů.

3. Vymezení pojmů použitých v těchto zásadách:

3.1. „Osobními údaji“ se rozumí jakékoliv informace o fyzické osobě, která je identifikována nebo může být identifikována.

3.2. „Zpracováním“ se rozumí jakákoliv operace prováděná s osobními údaji (shromažďování, ukládání, třídění, předávání, atd.).

3.3. „Třetí stranou“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, jež není správcem ani zpracovatelem údajů, ale které jsou osobní údaje předávány pro účely uvedené v tomto dokumentu (klienti SLS).

3.4. „Souhlasem“ se rozumí jakýkoliv souhlas (ústní, písemný, jasně vyjádřený, provedený určitým úkonem) se zpracováním osobních údajů, který je udělen na základě svobodné vůle.

Účely zpracování osobních údajů

4. Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely související s činnostmi vykonávanými SLS a s vašimi potřebami:

4.1. prezentace informací o pořádaných jazykových kurzech, cenách a o době jejich konání;

4.2. pravidelná prezentace informací o aktuálních pracovních nabídkách a příležitostech pracovat pro klienty SLS; 

4.3. poskytování služeb hledání / nabídky zaměstnání (vyhodnocování dotazníků, tvorba životopisů a převod třetí straně za účelem hledání zaměstnání);

4.4. posouzení vhodnosti pro nabízenou / hledanou práci; 

4.5. uzavírání smluv a poskytování služeb. 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů, zdroje

5. Společnost SLS má právo zpracovávat osobní údaje, které jste jí poskytli, tj.:

5.1. vaše kontaktní údaje;

5.2. vaše jméno a příjmení;

5.3. vaše vzdělání, znalosti cizích jazyků a další dovednosti;

5.4. vaše profesní zkušenosti a reference;

5.5. vaše pracovní potřeby nebo přání;

5.6. další osobní údaje, které jste poskytli ke zpracování / souhlasili s jejich zpracováním ze strany SLS tím, že jste vyplnili údaje v životopise nebo jinak.

Předávání osobních údajů 

6. Za účelem plnění vašich povinností předává SLS vaše osobní údaje svým partnerům nebo společnostem, které poskytují služby související s výběrem zaměstnanců. Takové společnosti mohou zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s pokyny SLS a nikdy je nemohou použít k jinému účelu. Dále je na základě právních předpisů a smluv o spolupráci vyžadováno, aby tyto společnosti zajistily bezpečnost vašich osobních údajů.

7. SLS má právo předat vaše osobní údaje: pobočce společnosti Continuum AS (Švédsko), Bohjemme AS (Norsko), Seie AS (Norsko) a dalším klientům SLS.

Uchovávání osobních údajů a preventivní opatření

8. Vždy usilujeme o to, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány v zemích EU a EHP. Vaše osobní údaje nejsou předávány ani zpracovávány v zemích, které nejsou členy EU a EHP.

9. SLS využívá k ochraně vašich osobních údajů technických a organizačních opatření. 

Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány

10. Doba uchovávání osobních údajů souvisí s dobou poskytování služby ze strany SLS nebo s možností poskytovat takové služby v budoucnu. Odvoláním vašeho souhlasu je zpracování osobních údajů ukončeno. SLS se zavazuje, že bude postupy zpracování osobních údajů každý rok přezkoumávat. 

 

Vaše práva 

11. Máte právo seznámit se se svými osobními údaji, které SLS zpracovává. Chcete-li toto právo uplatnit, odešlete žádost písemně na níže uvedené kontakty.

12. Právo požadovat opravu osobních údajů. Chcete-li toto právo uplatnit, odešlete žádost písemně na níže uvedené kontakty.

13. Právo odvolat svůj souhlas. Údaje jsou zpracovávány s vaším souhlasem. Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Chcete-li toto právo uplatnit, odešlete žádost písemně na níže uvedené kontakty.

14. Právo požadovat výmaz osobních údajů. Chcete-li toto právo uplatnit, odešlete žádost písemně na níže uvedené kontakty.

15. Právo na omezení zpracování osobních údajů. Chcete-li toto právo uplatnit, odešlete žádost písemně na níže uvedené kontakty.

16. Tímto informujeme, že SLS může v případě oprávněných zájmů odmítnout opravu osobních údajů nebo odmítnout ukončení zpracování vašich osobních údajů. V každém případě budete o rozhodnutích informováni písemně. Pokud nejste s přijatou odpovědí spokojeni, máte právo obrátit se na Státní inspektorát pro ochranu osobních údajů. 

Kontaktní informace

17. V případě dotazů se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

      Email: info@slsunited.com

      Telefon: +370 610 26843

Zásady ochrany osobních údajů