ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ – SLS

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Общи разпоредби

1. UAB „Scandinavian Language School” (по-долу за краткост „SLS”, код на юридическото лице 302922115, е администратор на Вашите лични данни и се ангажира да защитава Вашата поверителност и да обработва личните данни в съответствие с принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.

2. Настоящата политика е изготвена в съответствие с нормативните актове относно защитата на личните данни, за да Ви запознае с:

2,1. Вашите права;

2.2. Целите на обработване на личните данни;

2.3. Мерките за прилагане на защита на личните данни;

2.4. Друга информация, свързана с обработването на лични данни.

3. В настоящата политика са използвани следните понятия:

3.1. „Лични данни” – всяка информация за физическо лице, въз основа на която може да бъде установена самоличността на това лице.

3.2. „Обработване” – всяка операция, извършвана с личните данни (събиране, съхранение, сортиране, пренос на данни и др.).

3.3. „Трето лице” – физическо или юридическо лице, което не е администратор на или обработващ данните, на което се предават данни за посочените в настоящия документ цели (клиенти на SLS).

3.4. „Съгласие” – всяко доброволно дадено устно, писмено или изрично изразено чрез други действия съгласие за обработване на лични данни.

Цели на обработване на личните данни

4. Личните данни се обработват за следните, свързани с осъществяваната от SLS дейност и с Вашите нужди, цели:

4.1. Предоставяне на информация за организираните езикови курсове, техните цени и срокове;

4.2. Предоставяне на периодична информация за наличните предложения и възможности за работа при клиенти на SLS;

4.3. Предоставяне на услуги по търсене/предлагане на работа (оценка на анкети, изготвяне на CV и предаване на трето лице с цел намиране на работа);

4.4. Оценка за пригодност за предлагано/търсено работно място;

4.5. Сключване на договори и предоставяне на услуги.

Обем на обработваните лични данни, източници

5. SLS има право да обработва тези лични данни, които Вие сте предоставили на SLS, т.е.:

5.1. Вашите контактни данни;

5.2. Вашите име и фамилия;

5.3. Вашите чуждоезикови способности и умения;

5.4. Вашите професионален опит и препоръки;

5.5. Вашите професионални проекти и желания;

5.6. Други лични данни, които сте предоставили/дали сте съгласието си да бъдат обработвани от SLS при попълване на данни за CV или под друга форма.

Пренос на лични данни

6. В изпълнение на задълженията си спрямо Вас, SLS предава Вашите лични данни на свои партньори или дружества, за които предоставя услуги по подбор на персонал. Тези дружества могат да обработват личните Ви данни само съгласно указанията на SLS и никога не могат да ги използват за други цели. Освен това, тези дружества са задължени да гарантират защитата на Вашите лични данни както по закон, така и съгласно договорите за сътрудничество,

7. SLS има право да предоставя Вашите лични данни на: Continuum AS (Швеция), Bohjemme AS (Норвегия), Seie AS (Норвегия) и на други клиенти на SLS.

Съхраняване на личните данни и мерки за сигурност

8. Винаги се стремим личните Ви данни да бъдат обработвани в страни от ЕС и ЕИО. Вашите лични данни не се предават и обработват в страни, които не са в ЕС и ЕИО.

9. SLS взема технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

За какъв срок се съхраняват личните данни

10. Срокът на съхранение на личните данни е свързан със срока на предоставяне на услуги от страна на SLS и с възможността тези услуги да бъдат предоставяни в бъдеще. Оттеглянето на съгласието Ви прекратява процедурите по обработване на личните данни. SLS се ангажира всяка година да преразглежда процедурите за обработване на лични данни.

Вашите права

11. Имате право да се запознаете с личните Ви данни, които се обработват от SLS. Ако желаете да упражните това свое право, трябва да подадете писмена молба на посочените по-долу адреси.

12. Право да поискате коригиране на личните данни. Ако желаете да упражните това свое право, трябва да подадете писмена молба на посочените по-долу адреси.

13. Право да оттеглите съгласието си. Данните се обработват въз основа на Вашето съгласие. Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни по всяко време. Ако желаете да упражните това свое право, трябва да подадете писмена молба на посочените по-долу адреси.

14. Право да поискате изтриване на личните данни. Ако желаете да упражните това свое право, трябва да подадете писмена молба на посочените по-долу адреси.

15. Право да ограничите обработването на личните данни. Ако желаете да упражните това свое право, трябва да подадете писмена молба на посочените по-долу адреси.

16. Информираме Ви, че SLS може да откаже да коригира личните данни или да прекрати обработването им, ако е на лице законен интерес. Във всеки случай, Вие ще бъдете уведомени за това писмено. Ако не сте удовлетворени от получения отговор, имате право да се обърнете към Държавната инспекция за защита на данните.

Контактни данни

17. Ако имате въпроси, моля, обърнете се към отговорника ни за защита на личните данни:

e-mail: info@slsunited.com

тел.: +370 610 26843

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ