Privatumo politika – SLS

PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

1. UAB „Scandinavian Language School“ (toliau  – SLS), į.k. 302922115, yra Jūsų asmens duomenų valdytojas ir įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą ir tvarkyti asmens duomenis vadovaujantis teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principais.

2. Ši politika parengta vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, siekiant supažindinti Jus su:

2.1. Jūsų teisėmis;

2.2. asmens duomenų tvarkymo tikslais;

2.3. asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemonėmis;

2.4. kita su asmens duomenų tvarkymu susijusia informacija.

3. Šioje politikoje naudojamos sąvokos:

3.1. „Asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurios pagrindu galima nustatyti asmens tapatybę.

3.2. „Tvarkymas“ – tai bet kokia operacija, atliekama su asmens duomenimis (duomenų rinkimas, saugojimas, rūšiavimas, perdavimas ir kt).

3.3. “Tretysis asmuo“ – fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra duomenų valdytojas ar tvarkytojas, tačiau kuriam šiame dokumente nurodytais tikslais perduodami asmens duomenys (SLS klientai).

3.4. “Sutikimas” – bet koks laisva valia duotas (žodinis, rašytinis, kitais atliktais veiksmais aiškiai išreikštas sutikimas) tvarkyti asmens duomenis.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

4. Asmens duomenys tvarkomi šiais su SLS vykdoma veikla ir Jūsų poreikiais susijusiais tikslais:

4.1. informacijos pateikimas apie organizuojamus kalbos kursus, jų kainas bei laikotarpius;

4.2. periodiškas informacijos pateikimas apie turimus darbo pasiūlymus bei galimybes dirbti pas SLS klientus;

4.3. darbo paieškos/ pasiūlos paslaugos teikimas (anketų vertinimas, CV kūrimas ir perdavimas trečiajam asmeniui darbo paieškos tikslais);

4.4. atitikimo siūlomai/ieškomai darbo vietai vertinimas;

4.5. sutarčių sudarymas bei paslaugų teikimas.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis, šaltiniai

5. SLS turi teisę tvarkyti tuos asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte SLS, t.y.:

5.1. Jūsų kontaktiniai duomenys;

5.2. Jūsų vardas ir pavardė;

5.3. Jūsų užsienio kalbų gebėjimai bei įgūdžiai;

5.4. Jūsų profesinė patirtis ir rekomendacijos;

5.5. Jūsų darbiniai poreikiai ar pageidavimai;

5.6. kiti asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikėte/davėte sutikimą tvarkyti SLS, pildydamas CV duomenis ar kita forma.

Asmens duomenų perdavimas

6. Siekiant įvykdyti įsipareigojimus Jūsų atžvilgiu Jūsų asmens duomenis SLS perduoda savo partneriams ar įmonėms, kurioms teikia darbuotojų atrankos paslaugas. Tokios įmonės Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik pagal SLS nurodymus ir niekada negali jų naudoti kitais tikslais. Be to, tiek pagal įstatymus, tiek ir pagal bendradarbiavimo sutartis reikalaujama, kad šios įmonės užtikrintų Jūsų asmens duomenų apsaugą.

7. SLS turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis: Continuum AS (Švedija), Bohjemme AS (Norvegija), Seie AS (Norvegija) ir kitiems SLS klientams.

Asmens duomenų saugojimas bei atsargumo priemonės

8. Visada siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ES ir EEE valstybėse. Jūsų asmens duomenys nėra nei perduodami, nei tvarkomi šalyse, kurios nėra ES ir EEE valstybės.

9. SLS imasi techninių ir organizacinių priemonių, jog Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti.

Kiek laiko saugomi asmens duomenys

10. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra susijęs su SLS paslaugų teikimo laikotarpiu ar galimybe teikti tokias paslaugas ateityje. Jūsų sutikimo atšaukimas nutraukia asmens duomenų tvarkymo procedūras. SLS įsipareigoja kiekvienais metais peržiūrėti asmens duomenų tvarkymo procedūras.

Jūsų teisės

11. Jūs turite teisę susipažinti su SLS tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti šia teise pateikite prašymą raštu žemiau nurodytais kontaktais.

12. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise pateikite prašymą raštu žemiau nurodytais kontaktais.

13. Teisė atšaukti savo sutikimą. Duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise pateikite prašymą raštu žemiau nurodytais kontaktais.

14. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise pateikite prašymą raštu žemiau nurodytais kontaktais.

15.Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti šia teise pateikite prašymą raštu žemiau nurodytais kontaktais.

16. Informuojame, kad SLS gali atsisakyti taisyti asmens duomenis ar nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą esant teisėtiems interesams. Bet kuriuo atveju apie sprendimus Jūs būsite informuotas raštu. Jeigu būsite nepatenkintas gautu atsakymu Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Kontaktiniai duomenys

17. Jeigu Jums kilo klausimų prašome kreiptis į mūsų asmens duomenų apsaugos pareigūną:

El. paštu: info@slsunited.com

Tel.: +370 610 26843

Privatumo politika